Postup realizace fotovoltaické elektrárny

14.04.2009 17:44

Pro realizaci projektu FV elektrárny je potřeba splnit celou řadu úkonů vůči zainteresovaným úřadům a institucím. Bodově jsem zpracovala následný seznam potřebných dokumentů a úkonů jako stručný návod pro případné žadatele – realizátory projektu.

Podání žádosti o připojení na distribuční soustavu

 • Při podání žádosti na připojení k distribuční soustavě dle k příslušnosti k ČEZ, E.ON, PRE (stanovení výkonu fotovoltaické elektrárny) je potřeba doložit souhlas majitele pozemku, na kterém bude příslušná FV elektrárna stát a souhlas obecního úřadu (zastupitelstva) s tímto projektem.
 • Po obdržení vyjádření a podmínek připojení se zpracuje projektová dokumentace elektroinstalace - jednostupňový prováděcí projekt.

Zpracování projektu

 • Na základě výběru dodavatele technologie a technických podmínek pro připojení je nutné zpracovat podnikatelský záměr a to buď vlastními silami či za pomoci agentury.

Žádost o dotaci

 • Při zpracování žádosti o dotaci je nutné postupovat dle pokynů MŽP (malé projekty) nebo MPO (velké projekty), které je zastoupeno agenturou CzechInvest.

Stavební povolení

Pro vydání stavebního povolení je potřeba doložit níže uvedené dokumenty. Toto se může mírně lišit případ od případu.

 • doklad o vlastnictví
 • snímek z katastrální mapy ověřený katastrálním úřadem
 • oprávnění právnické osoby (dodavatel)
 • výpis z rejstříku trestů
 • statický posudek (instalace na střechu)
 • stanovisko obce
 • stanovisko obecního úřadu (doprava a životní prostředí)
 • vyjádření – Vojenské ubytovací správy
 • souhlas Úřadu pro civilní letectví
 • seznam majitelů všech sousedních pozemků a staveb včetně adres
 • termín výstavby
 • rozpočtový náklad

Instalace fotovoltaického systému

 • Po vydání stavebního povolení je možné zahájit výstavbu – instalaci FV systému.

Připojení k distribuční síti

 • Před připojením k distribuční síti je nutné provést kolaudaci projektu, dále pak je nutný testovaní provoz za účelem revize elektroinstalace a schválení technické způsobilosti pro připojení do distribuční sítě.

Licence pro podnikání

 • Licence pro podnikání v energetickém odvětví - (žádost zaslat cca 30 dní před spuštěním systému do provozu) vydává Energetický regulační úřad.

Podmínky udělení licence

 • Pro udělení licence je potřebné mít Smlouvu o připojení s distribuční sítí – ČEZ, PRE, E.ON.

Dále pak je nutné doložit následující doklady:

a) Doklady do 20 kW instalovaného výkonu

 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z katastru nemovitostí
 • majetkové poměry
 • katastrální mapa s nákresem zařízení
 • doklad o nabytí FV elektrárny (faktura, kupní smlouva)
 • rozhodnutí stavebního úřadu (povolení, ohláška)
 • revize elektroinstalace
 • kolaudační rozhodnutí ze stavebního úřadu
 • žádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích
 • seznam jednotlivých provozoven

b) Doklady od 20 kW do 1 MW instalovaného výkonu

 • odborné vzdělání, min. vyučen v oboru elektroinstalace, praxe 6 let nebo osvědčení
 • elektroinstalace - vydává Svaz podnikatelů v energetice, cena 5 000 Kč
 • výpis z rejstříku trestů
 • doložit finanční předpoklady – bezdlužnost (systémy nad 200 kW)
 • výpis z katastru nemovitostí – majetkové poměry
 • katastrální mapa s nákresem zařízení
 • doklad o nabytí FV elektrárny (faktura, kupní smlouva)
 • rozhodnutí stavebního úřadu (povolení, ohláška)
 • revize elektroinstalace
 • žádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích
 • seznam jednotlivých provozoven
Zpět