Maximální výše dotace pro obnovitelné zdroje energie v ČR

15.08.2009 16:04

Tabulka č.1 – Výše dotace dle typu zdroje

Podporovaná aktivita

Výše dotace

Malé vodní elektrárny

35 %

Biomasa – výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem

30 %

Fotovoltaika

30 %

Bioplyn – výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem

30 %

Elektřina geotermální

20 %

Výstavba zařízení na výrobu pelety a brikety z obnovitelných a druhotných zdrojů

15 %

Teplo z OZE

30 %

Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie

40 %

Pramen: CzechInvest, Ministerstvo životního prostření ze dne 17.02.2008

 • Žádost o podporu podává žadatel ve dvou krocích, a to registrační žádostí a následně plnou žádostí prostřednictvím elektronického účtu eAccount.

 • Pro podání žádosti o podporu je nutný elektronický podpis (více na stránkách CzechInvestu: https://www.czechinvest.org/eaccount).

 • Poprvé si v praxi mohli žadatelé vyzkoušet a ověřit nový systém, v němž je proces zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) i jejího příjmu CzechInvestem jako zprostředkujícím subjektem fakticky rozdělen do dvou etap, jak již bylo výše napsáno: nejprve podání tzv. registrační a poté tzv. plné žádosti.

 • Pro účely zpracování a elektronické registrace žádosti funguje internetová aplikace eAccount, jejímž prostřednictvím mohou žadatelé vyplňovat potřebné formuláře, předkládat žádosti a připojovat potřebné přílohy elektronickou formou.

 • Mohou také průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.

 • Velice efektivním nástrojem komunikace mezi žadatelem a zprostředkujícím subjektem se stala tzv. nástěnka projektu, která je součástí prostředí eAccountu. Plní velice dobře funkci obousměrné komunikace mezi subjektem, který žádost o dotaci zaregistroval a jejím hodnotitelem. Pro práci s aplikací eAccount je ovšem nutné založit tzv. master účet, jehož prostřednictvím lze žádosti zpracovat a zaregistrovat.

 • Jedním z hlavních problémů žadatelů při zakládání tohoto účtu je neznalost postupu, respektive získání elektronického podpisu, bez něhož není možné registraci žadatele provést. Elektronický podpis vydávají certifikační autority, např. Česká pošta.

 • Prvním krokem na cestě k dotaci je vyplnění registrační žádosti, kde je nutno uvést základní informace o žadateli a jeho finanční zdraví i základní informace a údaje o předkládaném projektu.

 • Po doplnění všech relevantních příloh je možno odeslat registrační žádost elektronicky do centrálního registru.

 • Po jejím schválení je žadatel vyzván k vyplnění a předložení plné žádosti, která obsahuje již podrobné informace pro posouzení projektu a jeho celkového přínosu.

 • Součástí plné žádosti jsou již přílohy, jejichž zpracování nepředstavuje jen jednoduchý administrativní úkon, ale může pro žadatele znamenat velkou časovou, organizační i finanční zátěž (např. studie proveditelnosti, energetický audit, apod.)

Zpět