Má biomasa v energetice budoucnost?

14.04.2009 18:27
  • Každá firma i občan potřebuje ke své existenci určité množství lehce a trvale dostupné tepelné a elektrické energie. Z překotného růstu cen tradičních paliv za poslední léta a celosvětového tlaku na ochranu životního prostředí lze lehce nalézt odpověď na úvodní otázku. Využití biomasy v budoucnu nebude jen alternativou, ale i nutností. Proto je třeba s jejími možnostmi a využitím seznamovat odbornou veřejnost, aby mohly být jednotlivými zájemci co nejdříve vypracovány kvalitní projekty vytápění a výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, na které by bylo možno získat finanční prostředky z programů financovaných Evropskou unií.

  • Dnes již jsou k dispozici dostatečně kvalitní a spolehlivé technologie umožňující spalovat prakticky všechny druhy biomasy s vysokou účinností. Je však velmi důležitá správná volba spalovacího zařízení pro dané konkrétní podmínky. Pro vytápění obytných bloků na sídlišti určitě bude optimální vybudovat centrální kotelnu na rozdíl od podhorské vesnice s jednotlivými domky roztroušenými po stráních. Zde by centrální rozvody tepla byly velmi nákladné a docházelo by k značným tepelným ztrátám. Proto je účelnější např. vybudovat pouze centrální peletárnu a vytápět tyto domky individuálně kotly na pelety poskytující rovněž poměrně komfortní způsob dodávky tepla. Způsob kombinující obě možnosti tzv. hnízdový je rozšířený hlavně v Rakousku, kdy jsou jedním kotlem vytápěny domy pouze v nejbližším okolí. V každém případě je třeba svěřit vypracování návrhu na vytápění zkušenému odborníkovi se znalostí dané problematiky.

  • Lze reálně předpokládat, že v našem státě nosným palivem i v budoucnu zůstanou dřevní odpad a obilná či řepková sláma a jejich využití se budeme v následujícím textu věnovat.

  • Že spalovat biomasu je opravdu výhodné dokládá níže uvedená tabulka srovnávající náklady na vytápění rodinného domku s roční spotřebou tepla 80 GJ. Tyto relace zůstávají zhruba zachovány i pro kotelny vytápějící bytové komplexy a firmy. Velmi zajímavou se dnes také jeví možnost doplnit výrobu tepla kombinovanou výrobou elektrické energie moderní metodou ORC.

Zpět